MENIU

ataskaita
Žymų archyvas

1974

KVAILA IR NEPATYRUSI BUVAU…

Darbas Klaipėdos taryboje

balandžio 10, 2017

2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Esu frakcijos „Puteikis Plius“ Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje pirmininkė. Dirbu taryboje vadovaudamasi frakcijos veiklos programa, kurios pagrindiniai principai yra atvirumas rinkėjams ir atsiskaitomumas, tik skaidrių, viešai aptartų, į darnią ateitį orientuotų sprendimų priėmimas; Klaipėdos, kaip urbanistinės struktūros, kurioje žmonės ne tik dirba, bet ir gyvena, augina vaikus, ilsisi, plėtra, pagal aiškią programą, kurią patvirtina miesto bendruomenė atvirai svarstydama, diskutuodama ir siūlydama geriausius variantus. Remdamasi šia programa ypatingai didelį dėmesį skyriau bendruomenės įtraukimui į sprendimų priėmimą: kartu su skirtingomis miesto bendruomenėmis tariuosi prieš priimdama sprendimus, kartu aptariami jau priimti tarybos sprendimai, siunčiau pranešimus spaudai, stengdamasi viešinti priimamus sprendimus ir siūlyti problemų sprendimo būdus.

Taryboje dirbu Kultūros, švietimo ir sporto bei Kontrolės komitetuose, Neįgaliųjų reikalų taryboje, Narkotikų kontrolės komisijoje, Nuolatinėje komisijoje Reglamentui rengti ir koreguoti bei Antikorupcijos komisijoje.

Dalyvavau visuose tarybos (12) posėdžių ir komitetų, tarybų bei komisijų, kuriuose dirbu, posėdžiuose: 23 – Kultūros, švietimo ir sporto komiteto; 10 – Kontrolės komiteto posėdžiuose; 4 – Narkotikų kontrolės komisijos; 4 – Nuolatinės komisijos Reglamentui rengti bei koreguoti; 5 – Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiuose;5 – Antikorupcijos komisijos.

Daug dėmesio skyriau tam, kad būtų suformuota ir pradėtų veikti Antikorupcijos komisija. Kreipiausi į Vyriausybės atstovo apskrityje tarnybą, kad būtų sustabdyti Mero veiksmai, šaukiant Antikorupcijos komisijos posėdį ir inicijuojant neteisėtus šios komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimus. Meras, inicijuodamas tokius veiksmus pažeidė Komisijos nuostatas, kurios teigia: „Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.“ Kadangi šios komisijos pirmininkas dar išrinktas nebuvo, todėl tokių veiksmų inicijavimas prieštaravo Vietos savivaldos įstatymui. Parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai apie tai.

Taip pat kreipiausi į Vyriausybės atstovo apskrityje tarnybą, prašydama užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatų dėl Antikorupcijos komisijos suformavimo ir veiklos vykdymo: „Nors nuo įstatymo įsigaliojimo praėjo jau daugiau nei pusė metų, ši komisija dar nepradėjo savo veiklos, nes nėra patvirtinto komisijos pirmininko. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, įpareigojančiomis savivaldybės tarybos merą koordinuoti savivaldybės tarybos komitetų bei komisijų veiklą, bei atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra paskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas, prašau įpareigoti Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską teikti šios komisijos pirmininko kandidatūrą artimiausiame tarybos posėdyje. Noriu Jus informuoti, kad Opozicijai priklausančios frakcijos jau antrą mėnesį nesulaukia mero prašymo teikti kandidatūras į minėtą postą. Tai leidžia manyti, kas įstatymas yra nevykdomas sąmoningai, stengiantis užvilkinti procedūras, siekiant, kad ši komisija neveiktų.“

Kreipiausi atviru laišku į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją dėl to, kad svarstant Klaipėdos miesto vicemero Artūro Šulco elgesį Tarybos posėdžio metu – demonstratyviai knarkiant mano pasisakymo metu – į posėdį nebuvau pakviesta. Tokiu būdu, jos pirmininkė Aldona Staponkienė pati prisideda prie nepagarbos demonstravimo ir stiprina jau aukščiau minėtas patyčių taryboje tendencijas.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetui pateikiau svarstyti Vasaros koncertų estrados išsaugojimo klausimą. To dėka buvo sustabdytas jos naikinimas. Praeitų metų liepą kolegija pritarė savivaldybės administracijos siūlymui „modernizuoti“ Vasaros estradą: panaikinti žiūrovams skirtą dalį, vietoje jos „įrengiant“ … žolyną. Remdamasi daugiau nei 400 klaipėdiečių parašų po peticija „Dėl Klaipėdos vasaros estrados išsaugojimo“ pilnam šio klausimo aptarimui sukviečiau visas suinteresuotas puses: Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ bei Savivaldybės Kultūros ir ugdymo departamento atstovus, kartu su „Aukuru“ surengiau atvirą diskusiją dėl Vasaros koncertų estrados išsaugojimo. Parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai šiuo klausimu.

Gavusi klaipėdiečio skundą dėl „Švyturio“ arenos repertuaro, inicijavau šio klausimo svarstymą Kultūros, švietimo ir sporto komitete, siūliau sutarties su koncesininku, valdančiu areną, pakeitimus.

Kartu su Kontrolės komiteto pirmininku Arūnu Barbšiu kreipiamės į Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl UAB „Gatvių apšvietimas“ dėl faktų, kurie buvo atskleisti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos audito metu, tiriant savivaldybei teikiamų paslaugų įkainių pagrįstumas.

Kreipiausi į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sekretorių, ragindama, kad laikantis reglamento, Klaipėdos miesto savivaldybės komisijų ir tarybų posėdžiai būtų protokoluojami, o protokolai būtų publikuojami savivaldybės interneto svetainėje, nes kai kurių komisijų, komitetų ir tarybų posėdžių savivaldybės interneto svetainėje Kultūros ir meno tarybos paskutiniai protokolai buvo datuoti 2014 m., Sporto tarybos skiltyje apskritai nepateikiami jokie protokolai Kartu su Kultūros sk. darbuotoja Raimonda Mažoniene siūliau įdiegti automatizuotą sistemą,, kad, kad Avilyje užregistruotas visuomeninės tarybos protokolas automatiškai atsirastų miesto tarybos skiltyje.

Surinkau medžiagą apie Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų neatitikimą LR higienos normoms, inicijavau šio klausimo svarstymą Kultūros, švietimo ir sporto komitete. Parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai. Po šių veiksmų savivaldybės administracija pradėjo spręsti iš esmės šį klausimą.

Bendradarbiaudama su visuomenine Klaipėdos kultūros paveldo komisija ir gyventojais, kurių interesai tiesiogiai pažeidžiami, kreipiausi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministrą dėl Bastionų gatvės nutiesimo ir Bastionų tilto finansavimo. Pasiūliau:

 1. stabdyti neracionalų mokesčių mokėtojų lėšų švaistymą ir neskirti Klaipėdos miesto savivaldybei numatomos 6 mln Eur tilto ir 2,5 mln Eur aplinkinių gatvių pertvarkai iš ES struktūrinių fondų ar LR lėšų. Jas nukreipti pagrindinės Lietuvos vyriausybės numatomų 2014-2020 m. ES investicijų krypčių Lietuvoje (inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas, energijos vartojimo efektyvumas) vystymui – šioje tikslinėje teritorijoje esančių ugdymo bei švietimo įstaigų kapitaliniam atnaujinimui, naujos mokyklos ir darželio statybai, šaligatvių, pėsčiųjų perėjų pritaikymui neįgaliesiems ir dviračių takų infrastruktūros įrengimui.
 2. Inicijuoti specialiųjų tarnybų tyrimą dėl Klaipėdos politikų Artūro Šulco ir Simono Gentvilo lobistinės veiklos galimai neteisėtai proteguojant UAB „ŠBTF“ (Šiaulių banko turto fondas) patikrinimo ir privačių bei tarnybinių interesų supainiojimo žemės sklypų Bangų g.7, Gluosnių g.8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano, Bastiono gatvės ir naujojo tilto projektavimo atžvilgiu.

Taip pat parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai šia tema.

Pateikiau sprendimo projektą, siūlantį panaikinti Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo Tauralaukio progimnazija būtų iškeliama į naujai statomos mokyklos Kretingos g. (prie Žolynų gyvenamojo kvartalo esančiame žemės sklype) pastatą ir kuriam nepritaria mokyklos taryba bei greta esančios bendruomenės. Surengiau šio klausimo svarstymą su mokyklos ir vietos bendruomene Kultūros, švietimo ir sporto komitete.

Kreipiausi į Lygių galimybių kontrolės tarnybą dėl vicemero Artūro Šulco pasisakymo posėdžio metu, prašydama ištirti, ar Artūro Šulco pasakymas nediskriminuoja tam tikros gyventojų grupės, atitinkančios davatkos apibūdinimą, pagal lytį, pagal amžių, pagal religinius įsitikinimus, pagal šeimyninę padėtį ir socialinę (turtinę padėtį).

Kreipiausi į VTEK-ą,  prašydama ištirti, ar Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas nepažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo, kartu su žmona rengdamas Klaipėdos pilies džiazo festivalį.                  Oficialus festivalio tinklalapis tuo metu (2016 06 22) http://jazz.lt/festival/kontaktai,98.html rodė, kad minėta asociacija veikia tuo pačiu adresu – Molo 26, kur gyvena ir mero šeima. Čia pateikiamas ir mero mobilusis telefonas. Pilies džiazo festivalio sąmata, išlaidos ir pajamos nėra viešai skelbiamos. Apie tai garsiai ir dažnai kalbama Klaipėdos bendruomenėje. Todėl ne kartą viešai kreipiausi į Klaipėdos merą Vytautą Grubliauską, parašydama, kad būtų paviešintos Klaipėdos Pilies džiazo festivalio asociacijos ir paties festivalio sąmatos: pajamos, išlaidos, rėmėjai, paramos dydžiai, jų panaudojimas, jos vadovės Ingos Grubliauskienės atlyginimas. Prašiau ištirti, ar Vytautas Grubliauskas, priimdamas sprendimus pirmenybė teikiama viešiesiems interesams, ar užtikrinamas priimamų sprendimų nešališkumas ir užkertamas kelias atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje, ar nepažeidžia Vytauto Grubliausko elgesys prievolių, kurias nustato ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas:

1.Teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra.

 1. Nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti.
 2. Nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar kita su savo veikla susijusia informacija kitokia tvarka ir mastu, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Kreipiausi atviru laišku į Liberalų sąjūdžio pirmininką Remigijų Šimašių, Vytautą Grubliauską ir Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių dėl Klaipėdos mero džiazo festivalio finansinės ataskaitos paviešinimo. Nei vienas iš šių asmenų man atsakymo neatsiuntė.

Teikiau pasiūlymus:

 1. 2016-2018 m. strateginio veiklos plano pakeitimui: siūlau išbraukti iš Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) pakeitimą dėl finansavimo apimties padidinimo šiai priemonei 2017 m. 1673.1 tūkst. Eur (finansavimo šaltinis SB), susijusį su tuo, kad vykdant Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statybos viešojo pirkimo procedūras pirkimo paaiškėjo, kad tam, kad būtų galima pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju, reikalinga padidinti projekto vertę iki 15.823.003,02 Eur ir svarstyti jį atskiru klausimu.

Kilus Liberalų sąjūdžio pirmininko E. Masiulio, įtariamo neteisėtu praturtėjimu, skandalui, siūliau pasekti Vilniaus savivaldybės pavyzdžiu ir kreiptis dėl minėto viešojo pirkimo į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašant patikrinti pateiktų kainų ir viešojo pirkimo procedūrų teisingumą ir teisėtumą, ryšium su tuo, kad ir šiame konkurse, kaip ir Vilniaus baseino, dalyvauja MG Baltic priklausančios įmonės, kurios, kaip įtariama yra tiesiogiai susijusios su buvusio Liberalų sąjūdžio pirmininko E. Masiulio neteisėtu praturtėjimu. Yra tikimybė, kad atlikus patikrinimą, galimai sumažėtų pasiūlymų kainos ir nereikėtų skirti papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto.

 1. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje (Nr. 06) priemonei „Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas“ įgyvendinti panaudojus KVJUD lėšas, sutaupytas lėšas 113 tūkst. skirti Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų infrastruktūros ir veiklos sutvarkymui taip, kad jos atitiktų higienos normas, minėtą sumą perkeliant į Ugdymo proceso užtikrinimo programą (Nr. 10).
 2. Priimti protokolinį pavedimą, pavedant Klaipėdos miesto tarybos Antikorupcijos komisijai atlikti savivaldybės administracijos teikiamo Tarybai Klaipėdos miesto sportinės veiklos projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo projekto antikorupcinį vertinimą.
 3. Į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos planą įtraukti audito atlikimą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų dalinio finansavimo programos; Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų sportinės veiklos programų dalinio finansavimo programos; BĮ Klaipėdos miesto sporto klube „Viesulas“.
 4. Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei

savivaldybės veiklos auditą, teikti išvadas dėl audito rezultatų. Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus teiktos Savivaldybės tarybai išvados dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

 1. Muzikos mokyklų bei menų gimnazijų moksleiviams, pateikusiems tai įrodantį dokumentą, taikoma 100 proc. nuolaida bilietams.
 2. Nedidinti KKC parodų kainų, neskirstyti parodų į vietines, respublikines ir pasaulinės reikšmės.
 3. Iki Jūros šventės rasti galimybes įrengti neįgaliesiems skirtus tualetus Jūros šventės metu, taip užtikrinant JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.
 4. Siūliau uždrausti papildomų prekybos alkoholiu vietų atsiradimą Jūros šventės ir visų renginių, kuriems naudojamas bent vienas Euras viešųjų lėšų: savivaldybės, Kultūros tarybos ar ministerijų biudžeto. Tą patį draudimą siūlyti taikyti ir reprezentaciniams festivaliams (tarp jų – ir mero žmonos Džiazo festivaliui) bei renginiams, kuriuose dalyvauja nepilnamečiai.
 5. Tarybos veiklos reglamente netaikyti tarybos nariams neteisėtų „elgesio Taryboje taisyklių“, varžančių Tarybos narių teises, nes jos skirtos reglamentuoti tarybos posėdžio svečių, o ne tarybos narių elgesį, o to Vietos savivaldos įstatymas nenumato.
 6. Taip pat siūliau išbraukti neapibrėžtas, neaiškias, pirmininkaujančio interpretacijai paliekamas nuostatas. Abu šie mano pasiūlymai buvo priimti.
 7. Klaipėdos miesto tautinių mažumų taryba galėtų ne tik atstovauti tautinių mažumų interesams, vykdyti konsultanto ir eksperto funkcijas, spręsti strateginius bei kitus miesto tautinių bendrijų klausimus.
 8. Pateikiau pasiūlymą dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, kurio esmė yra ta, kad pati ugdymo įstaiga, suderinusi su įstaigos taryba galėtų lanksčiai, pagal poreikius, paskirstyti 9 ugdymo valandas. Šis pasiūlymas parengtas bendradarbiaujant su lopšelio-darželio „Želmenėlis“ profsąjunga. Šis pasiūlymas iš pirmo karto nebuvo patvirtintas, tačiau jis buvo įtrauktas į sprendimo pataisas, kurias 2017 03 30 teikė pati savivaldybės administracija ir šis pasiūlymas buvo patvirtintas.
 9. Teikiau pasiūlymą, kad Etikos komisijos posėdžiai būtų atviri.

 

Taip pat, siekdama, kad būtų sutvarkyta perėja Liepų g., rašiau 2 kartus eiliuotus prašymus miesto Ūkio departamento direktoriui L. Dūdai. Ieškodama būdo, kaip priversti dirbti ir vykdyti pažadus, ėmiausi politinės ironijos, gal net satyros

 

Kvaila buvau, aš Dūda patikėjau

 

Kvaila ir nepatyrusi buvau,

Kai pernai vienu vyru patikėjau:

Jis sakė man: “Aš viską padarau,

Aš jau tikrai nelaidau žodžių vėjui”.

 

Tikėjau aš Dūda, šventai tikėjau,

Ir jo žadėtojo pavasario meldžiau:

Tu saulės spinduliais apšvieski perėją –

Ją pamatyti miesto valdžiai bus lengviau.

 

Nors valdininkas panašus į tikrą vyrą buvo,

Bet bėgo mėnesiai – septyni jau –

Gal perėjai skirti dažai uždžiūvo,

Kad jokio “zebro” aš toj vietoj nematau.

 

Ir ženklas, pasislėpęs už liepaitės,

Nes jam baugu matyti, kaip vaikai

Per pilką grindinį žingsniuoja bailiai –

Ei, ei, vairuotojau, ar perėją matai?

 

Prašau nuolankiai valdininko Dūdos:

Surasti laiko ir dažų baltų

Žymėti perėjai, taip pat ištraukti ženklą

Iš liepos besiskleidžiančios šakų …

 

Kvaila buvau, aš Dūda patikėjau…

 

Dalyvavau mokymuose, skirtuose Savivaldybių tarybų nariams.

 

Teikiau paklausimus, susijusius su aukščiau minėtais ir kitais su gyventojų interesais ir tarybos nario veikla susijusiais klausimais Savivaldybės administracijai, Visuomenės sveikatos centrui, Mero ir tarybos sekretoriatui, Ministrui pirmininkui, VTEK-ui, Aplinkos ministerijai ir kitoms institucijoms.

 

Inicijavau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos opozicijos ir nevyriausybinių organizacijų  nominaciją „Nikės plunksna“, kuri Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse  įteikta žurnalistui, aktyviausiai ginančiam viešąjį interesą.

 

Skaityti straipsnį

1807

Vieneri metai su liberalais – atlaikiau. Ataskaita

Darbas Klaipėdos taryboje

kovo 31, 2016

Lengva nebuvo. Patyriau kasdienį spaudimą, melą, nenorą ir negebėjimą dirbti. Tuo vis dar stebiuosi. Tačiau raumenys tvirtėja.

Klaipėdos miesto savivaldybes tarybos nare buvau išrinkta 2015 m. kovo 1 d. Kartu su kitais aktyviais visuomenininkais nusprendėme pasinaudoti Konstitucine teise – dalyvauti tiesiogiai sprendžiant savo miesto likimą, todėl susibūrėme į visuomeninį rinkimų komitetą ,,Puteikis Plius“. Kaip šio komiteto kandidatė dalyvavau tiesioginiuose mero rinkimuose.


Tarybos nario pareigas vykdyti pradėjau 2015 m. gegužės 7 d. Trys mūsų komiteto atstovai sudarėme opozicinę frakciją „Puteikis Plius“. Kaip šios frakcijos pirmininkė jau pirmajam tarybos posėdžiui parengiau ir pateikiau mūsų frakcijos veiklos programą, kurios pagrindiniai principai yra atvirumas rinkėjams ir atsiskaitomumas, tik skaidrių, viešai aptartų, į darnią ateitį orientuotų sprendimų priėmimas; Klaipėdos, kaip urbanistinės struktūros, kurioje žmonės ne tik dirba, bet ir gyvena, augina vaikus, ilsisi, plėtra, pagal aiškią programą, kurią patvirtina miesto bendruomenė atvirai svarstydama, diskutuodama ir siūlydama geriausius variantus. Remdamasi šia programa ypatingai didelį dėmesį skyriau bendruomenės įtraukimui į sprendimų priėmimą: kartu su skirtingomis miesto bendruomenėmis tariuosi prieš priimdama sprendimus, kartu aptariami jau priimti tarybos sprendimai. Rengiau diskusijas aktualiais bendruomenei klausimais, siunčiau pranešimus spaudai, stengdamasi viešinti priimamus sprendimus ir siūlyti problemų sprendimo būdus.

Taryboje dirbu Kultūros, švietimo ir sporto bei Kontrolės komitetuose, Neįgaliųjų reikalų taryboje, Narkotikų kontrolės komisijoje, Nuolatinėje komisijoje Reglamentui rengti ir koreguoti bei Antikorupcijos komisijoje.

Dalyvavau visuose tarybos (10) posėdžių ir visose komitetų, tarybų ir komisijų, kuriuose dirbu, posėdžiuose: dvylikoje Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžių; 9 Kontrolės komiteto posėdžiuose; viename Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje; 5 Nuolatinės komisijos Reglamentui rengti bei koreguoti posėdžiuose, 3 formaliuose ir 2 neformaliuose Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiuose. Antikorupcijos komisija pernai metais suformuota nebuvo ir neįvyko nei vienas jos posėdis.

Kartu su opozicine TS-LKD frakcija parengėme ir pateikėme Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Reglamento opozicijos variantą.

Kultūros, švietimo ir sporto komitete mano siūlymu buvo svarstomas darželių apmokėjimo tvarkos klausimas.

Neįgaliųjų reikalų komitete dirbau konferencijos „Negalios šviesa“ rengimo grupėje. Strateginiam darbo planui teikiau pasiūlymus Klaipėdos savivaldybės veiklos planui, mažinančius socialinę neįgalių žmonių fizinę ir psichologinę atskirtį, gerinantys jų integraciją:

 1. 1. Parengti specializuotą neįgaliųjų integracijos mieste planą pagal negalios pobūdį (fizinė, psichikos, proto ir t. t.), siekiant, kad visų savivaldybės įstaigų teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems neįgaliesiems. Šis planas turi apimti ne tik fizinę atskirtį patiriančius neįgaliuosius, bet ir kenčiančius nuo psichinės ar proto negalios.
 2. Mažinant neįgaliųjų atskirtį, visus Klaipėdos paplūdimius pritaikyti neįgaliesiems, o Neįgaliųjų paplūdimį įrengti kaip specializuotą paplūdimį, įrengiant jame papildomas priemones, padedančias neįgaliesiems (nuleidimo į vandenį įranga, priartintas tualetas su pandusu ir t. t.).

Taip pat teikiau pasiūlymą: „Siekiant įvertinti dabartinę situaciją, 2015 m. rugsėjį surengti bendrą išvažiuojamąjį Neįgaliųjų reikalų komiteto, ekspertų ir Ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdį Klaipėdos Neįgaliųjų paplūdimyje.

Mano pasiūlymai į strateginį planą nebuvo įtraukti, išvažiuojamasis posėdis taip pat nebuvo surengta.

Tarybai pateikiau keturis pasiūlymus:

„Puteikis plius“ vardu teikiau pasiūlymą sprendimo Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimo„ projektui dėl to, kad Kontrolės komitete būtų svarstomos nepriklausomų auditų išvados dėl bendrovių, kuriose Klaipėdos miesto savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklos. Pasiūlymas buvo atmestas.

Pasiūlymą demokratizuoti visų Ugdymo ir Kultūros departamento kuruojamų komisijų bei tarybų nuostatus, įtvirtinant juose principą, kad pati visuomeninė taryba išsirenka pirmininką, kurį Meras privalo teikti Savivaldybės tarybai (be teisės atmesti). Kultūros, švietimo ir sporto komiteto prašymu koregavau šio departamento kuruojamų komisijų bei tarybų nuostatus. Tačiau ne visi pakoreguoti nuostatai buvo pateikti tarybai.

Teikiau pasiūlymą sprendimo projektui „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“. Ir šis pasiūlymas buvo tarybos priimtas: įvesti tolerancijos laiką,, kad apmokestintose vietose savo transporto priemones pastatę vairuotojai turėtų 10 minučių, per kurias jie galės pratęsti mokėjimą už parkavimą arba išvažiuoti iš mokamo parkavimo zonos.

Teikiau pasiūlymą sprendimo projektui ,,Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“. Siūliau  maršrutinių taksi kainą didinti nuo 70 centų iki 80 centų, remiantis 2003 m. Klaipėdos miesto administracinio teismo priimtu sprendimu Klaipėdos miesto viešojo transporto keleivių vežimo tarifus didinti proporcingai. Siūliau maršrutinių taksi keleivių vežimo bilieto kainą padidinti tiek pat, kiek ir didžiųjų autobusų – 15 procentų, t. y.: nuo 70 centų iki 80 centų, o ne 29 proc. – nuo 70 centų iki 90 centų. Didinimas 29 proc. prieštarauja Lietuvos Vyriausiojo administracinio tesimo išaiškinimui, kuriame teigiama, kad naujųjų tarifų kainodaros principai ir tikslai bei jų išraiška, apskaičiuojant tarifus, negali būti diskriminacinio ir neproporcingo pobūdžio maršrutinių taksi vežėjams: didinant miesto autobusų ir maršrutinių taksi kainų santykį, mažinamas maršrutinių taksi keleivių skaičius ir didinamas autobusų sektoriaus pajamų augimas. Nes Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 20 d. sprendimo administracinėje byloje Nr.1-257/2003M bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003 spalio 30 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A5-749-2003 išdėstė argumentus, kad kainodara turi būti proporcinga ir ekonomiškai pagrįsta, o jos tikslai – nediskriminaciniai atskiriems vežėjams ar grupėms. Šiam siūlymui iš dalies buvo pritarta.

Pateikiau 28 paklausimus: dėl tvarkos kiemuose pagerinimo, dėl kultūros įstaigų įkainių, dėl išvažiuojamojo Kultūros švietimo ir sporto komiteto posėdžio, dėl neveikiančio savivaldybės pašto, dėl informacijos apie kiemų asfaltavimą, dėl mero komandiruotės; dėl tarybos narių užmokesčio už laiką, praleistą posėdžiuose; paklausimą-prašymą savivaldybės administracijos direktoriui  dėl H. Manto g. 4 namo gyventojų patogumo ir patogesnių sąlygų verslo įmonių veiklai sudarymo. Detalesnis paklausimų pristatymas:

Kreipiausi į Merą, prašydama ir naikinti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sudarytus slaptus sandorius, išperkant privačių akcininkų akcijas, nes KRATC slapčia nuo visų – Mero, savivaldybės tarybos –  išpirkinėja privačių akcininkų akcijas už miestiečių pinigus, kuriuos jie sumokėjo kaip atliekų tvarkymo rinkliavą. Tam tikslui per dvejus metus iš klaipėdiečių buvo nuskaičiuoti 362 848 Lt. Parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai šiuo klausimu.

Kreipiausi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje dėl to, kad Antikorupcijos komisija būtų formuojama laikantis įstatymo nuostatų.

Teikiau paklausimą Merui dėl pažeidimų steigiant asociaciją Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (KIITVVG). Kadangi Mero atsakymas netenkino, kreipiausi dėl viešojo intereso gynimo į Klaipėdos apygardos  prokuratūrą. Surengiau spaudos konferenciją šiuo klausimu ir išplatinau pranešimą spaudai. Taip pat kreipiausi į LR Ministrą Pirmininką, prašydama įvertinti, ar nepažeidžiant VRM nustatytos tvarkos sudaryta VVG. Prokuratūra persiuntė Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai.

Teikiau užklausą Vyriausybės atstovei dėl privačių sporto klubų finansavimo („Neptūnas“), pažeidžiant Europos komisijos de minimis taisyklę. Kadangi vyriausybės atstovės atsakymas netenkino, kreipiausi į LR Ministrą Pirmininką. Po mano kreipimosi Vyriausybėje buvo sudaryta darbo grupė šiam klausimui išsiaiškinti ir įvertinti, ar savivaldybė vykdo Konkurencijos tarybos išsiaiškinimą dėl neteisėtai skiriamų lėšų privatiems profesionaliems sporto klubams.

Teikiau paklausimą Vyriausybės atstovei apskrityje dėl Klaipėdos miesto tarybos sekretoriato darbo organizavimo, nes mero ir tarybos sekretorius Modestas Vitkus nesirūpino savalaikiu tarybos narių informavimu svarbiais jų veiklos klausimais. Pvz. – frakcijos nariai nebuvo laiku informuoti apie delegavimą frakcijos narių į komitetus.

Teikiau užklausą Vyriausybės atstovei Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų.

Investicijų ir ekonomikos departamento direktoriui Ričardui Zulcui teikiau užklausą dėl vandens pramogų ir atrakcionų konkurso sąlygų konkurso Trinyčių tvenkinyje bei konkurso dalyvių pasiūlymų. Taip pat  prašiau atsakyti į šiuos klausimus: kodėl neatliekama poveikio aplinkai analizė? Kodėl nuomai neskaičiuojamas vandens paviršiaus plotas, kurį užims minėtos paslaugos? Kodėl konkurso sąlygos parašytos nurodant vieną konkrečią vandens pramogą  – vandeslidį? Ar tikrai šio tvenkinio vanduo yra tinkamos švaros tokioms pramogoms? Ar buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai?

Kreipiausi į Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijas, prašydama paaiškinti, kodėl vandenslidžio paslaugos, teikiamos verslo įmonių, nereglamentuojamos vandens telkinio, kuriame jos teikiamos, vandens kokybės atžvilgiu: kodėl šios paslaugos teikiamos vandens telkiniuose, neturinčiuose maudyklos statuso? Prašiau reglamentuoti minėtas paslaugas, apibrėžiant, kokiomis sąlygomis jos gali būti teikiamos. Priešingu atveju kyla pavojus šių paslaugų vartotojų sveikatai. Klaipėdoje ketinama pradėti teikti šią paslaugą nevalytame Trinyčių tvenkinyje.

Teikiau paklausimus Miesto ūkio departamentui: kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipėdoje buvo iškirsta medžių ir kitų želdinių? Kiek kainuoja nukirsti vieną medį? Kiek panaudotą lėšų medžių kirtimui per minėtąjį laikotarpį? Kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipėdoje pasodinta medžių, želdinių ir kokių? Iš kur įsigyjami medžiai ir želdiniai? Kokia vidutiniškai yra vieno sodinamo medžio kaina? Kiek išleista lėšų sodinamų medžių pirkimui ir sodinimui?

Savivaldybės administracijos direktoriaus prašiau pateikti asociacijos „Pilies džiazo festivalis“ paraišką 2015 metų džiazo festivaliui rengti su sąmata. Taip pat prašau pateikti visų reprezentacinių lėšų panaudojimo dokumentų kopijas už 2014-2015 m.

Penkis kartus buvau susitikusi su I. Kanto gatvėje renovuojamo namo gyventojais dėl jų tarpusavio nesutarimų ir neskaidrios renovacijos. Kreipiausi į Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba dėl nemokamos meditacijos paslaugos, kuri buvo suteikta.

Kreipiausi į Vyriausybės atstovę, kad būtų sustabdytas neteisėtas Antikorupcijos komisijos sudarymas, neįtraukiant į ją visuomenės atstovų. Taip pat sustabdžiau Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko inicijuotą neteisėtą Antikorupcijos komisijos posėdį, kurį norėta organizuoti neišrinkus pirmininko.

Kadangi įvyko tik vienas Narkotikų kontrolės komisijos posėdis, iki jam įvykstant aš stengiausi dirbti ir šioje srityje.

Kreipiausi į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, Ūkio ministeriją ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl „Švyturio“ alaus daryklos šventėje, vykusioje liepos 18 d. dalyvavusių vaikų, kurie buvo aprengti reklaminiais marškinėliais, dalino skrajutes ir kitą reklaminę medžiagą. Minėtas departamentas vykdė tyrimą, bet pažeidimo nerado.

Vaiko teisių kontrolierės prašiau atsakyti ir į kitus klausimus: be teisinio įvertinimo labai svarbus yra ir moralinis bei etinis. Kontrolierės aš klausiau ir apie tai, ar toks renginys nepažeidžia ne tik LR įstatymų, teisinių aktų, bet ir moralės, padorumo ir sveiko proto normų. Taip pat prašiau užtikrinti, kad tokia mažamečių įtrauktis į alkoholio reklamą bei degustaciją nebepasikartotų. Deja, sulaukiau tik formalaus atsakymo, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pažeidimo nenustatė.

Į minėtą departamentą kreipiausi ir dėl Klaipėdos centre, Mažvydo alėjoje demonstruotos kelionės su grybukais reklamos „Have a nice trip!“. Departamentas šią perdavė žinią Klaipėdos policijai. Policija privertė tą grybukų reklamą pašalinti.

Kreipiausi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir Ūkio ministeriją dėl „Nesė Pramogų banko“ reklamos, kuri pažeidžia įstatymus. Praeitų metų rudenį man į akis krito net du įstatymus pažeidžiantys įžūlūs reklaminiai plakatai Klaipėdos mieste, nelietuvių kalba reklamuojantys „Wisky and foof festival“. Buvo pažeisti teisės aktai, nes renginys buvo pristatomas nelietuvių kalba ir Alkoholio kontrolės įstatymas, draudžiantis išorinę alkoholio reklamą, išskyrus alaus ir sidro. Paaiškėjo, kad „Klaipėdos dizaino centras“ iš tiesų daro mieste savavališkai, su niekuo nederindamas, tai, kas jam šauna į galvą. Šią reklamą gamino ir eksponavo būtent šis centras. Reklamą užsakė „Nesė Pramogų bankas“. Ši įmonė turi sutartį su Klaipėdos dizaino centru, kurioje šis centras yra įsipareigojęs suderinti reklamą su savivaldybe. Tačiau KDC derinti su savivaldybe minėta reklamą pradėjo tik po mano kreipimosi. Nors reklama buvo eksponuojama matomiausiose Klaipėdos vietose. Senojo turgaus žiede, žiede prie PC „Banginis“, Liepojos pl/Šiaurės pr. sankryžoje ir Artojų/Liepų g sankryžoje. Po „suderinimo“ reklama, kaip ir turi būti, „prakalbo“ lietuviškai, nebeliko viskio reklamos.

Kreipiausi į Savivaldybės Audito ir kontrolės tarnybos vadovę Daivą Čeporiūtę dėl informacijos apie prekybos vietų leidimų išdavimo Džiazo festivalio metu.

Gyventojų prašymu teikiau paklausimą savivaldybės administracijos direktoriui dėl gatvių asfaltavimo Tauralaukyje, nes gyventojai prašė asfaltuoti visą Debesų gatvę

Kreipiausi į Valstybinė tarnybinės etikos komisiją dėl Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko nenusišalinimo balsuojant už sprendimą, kuriuo savivaldybė skyrė privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms po 100 Eur kas mėnesį už kiekvieną vaiką. Mano manymu, meras turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes tuo metu du jo vaikai mokėsi privačioje ugdymo įstaigoje, turinčioje ir ikimokyklinį skyrių. Klaipėdos savivaldybės tarybai patvirtinus minėtą sprendimą, tos pačios privačios ugdymo įstaigos ikimokyklinę darželio grupę pradėjo lankyti ir mero sūnus. Vytautas Grubliauskas, mano manymu, turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes tuo sprendimu buvo pagerintos sąlygos ir privačiai mokyklai, kurioje mokosi jo vaikai.

Norėdama pateikti rinkėjams išsamesnę informaciją apie tai, kas vykta miesto taryboje, parengiau ir išplatinau penkis pranešimus spaudai: „Naujoji opozicija Klaipėdoje – su pliuso ženklu ir … respiratoriais“ (dėl liberalų sudarytos valdančiosios koalicijos su Rusų aljansu (Tomaševskio bloku), dėl vandens pramogų Trinyčių (Malūnų) tvenkinyje; dėl želdinių gerovės mieste, informavau, kad „Klaipėdos savivaldybė – be ryšio“, nes dvi savaitės savivaldybėje nebuvo užtikrinamas elektroninis ryšys, dėl ko nei gyventojai, nei tarybos nariai negalėjo gauti reikalingos informacijos.

Surengiau dvi diskusijas miesto bendruomenei aktualiais klausimais: „Kokia ateitis laukia Klaipėdos Trinyčių (Malūno) tvenkinio ir parko?“ ir kartu su Lietuvos arboristikos centru diskusiją tema medžių gerovės ir jų naikinimo Klaipėdos mieste tema. Šios diskusijos metu priimtą rezoliuciją pateikiau tarybai.

Kartu su frakcija akcijos „Darom“ metu organizavom Žardės piliakalnio tvarkymą.

 

 

Skaityti straipsnį