Vieneri metai su liberalais – atlaikiau. Ataskaita

Lengva nebuvo. Patyriau kasdienį spaudimą, melą, nenorą ir negebėjimą dirbti. Tuo vis dar stebiuosi. Tačiau raumenys tvirtėja.

Klaipėdos miesto savivaldybes tarybos nare buvau išrinkta 2015 m. kovo 1 d. Kartu su kitais aktyviais visuomenininkais nusprendėme pasinaudoti Konstitucine teise – dalyvauti tiesiogiai sprendžiant savo miesto likimą, todėl susibūrėme į visuomeninį rinkimų komitetą ,,Puteikis Plius”. Kaip šio komiteto kandidatė dalyvavau tiesioginiuose mero rinkimuose.


Tarybos nario pareigas vykdyti pradėjau 2015 m. gegužės 7 d. Trys mūsų komiteto atstovai sudarėme opozicinę frakciją „Puteikis Plius“. Kaip šios frakcijos pirmininkė jau pirmajam tarybos posėdžiui parengiau ir pateikiau mūsų frakcijos veiklos programą, kurios pagrindiniai principai yra atvirumas rinkėjams ir atsiskaitomumas, tik skaidrių, viešai aptartų, į darnią ateitį orientuotų sprendimų priėmimas; Klaipėdos, kaip urbanistinės struktūros, kurioje žmonės ne tik dirba, bet ir gyvena, augina vaikus, ilsisi, plėtra, pagal aiškią programą, kurią patvirtina miesto bendruomenė atvirai svarstydama, diskutuodama ir siūlydama geriausius variantus. Remdamasi šia programa ypatingai didelį dėmesį skyriau bendruomenės įtraukimui į sprendimų priėmimą: kartu su skirtingomis miesto bendruomenėmis tariuosi prieš priimdama sprendimus, kartu aptariami jau priimti tarybos sprendimai. Rengiau diskusijas aktualiais bendruomenei klausimais, siunčiau pranešimus spaudai, stengdamasi viešinti priimamus sprendimus ir siūlyti problemų sprendimo būdus.

Taryboje dirbu Kultūros, švietimo ir sporto bei Kontrolės komitetuose, Neįgaliųjų reikalų taryboje, Narkotikų kontrolės komisijoje, Nuolatinėje komisijoje Reglamentui rengti ir koreguoti bei Antikorupcijos komisijoje.

Dalyvavau visuose tarybos (10) posėdžių ir visose komitetų, tarybų ir komisijų, kuriuose dirbu, posėdžiuose: dvylikoje Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžių; 9 Kontrolės komiteto posėdžiuose; viename Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje; 5 Nuolatinės komisijos Reglamentui rengti bei koreguoti posėdžiuose, 3 formaliuose ir 2 neformaliuose Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiuose. Antikorupcijos komisija pernai metais suformuota nebuvo ir neįvyko nei vienas jos posėdis.

Kartu su opozicine TS-LKD frakcija parengėme ir pateikėme Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Reglamento opozicijos variantą.

Kultūros, švietimo ir sporto komitete mano siūlymu buvo svarstomas darželių apmokėjimo tvarkos klausimas.

Neįgaliųjų reikalų komitete dirbau konferencijos „Negalios šviesa“ rengimo grupėje. Strateginiam darbo planui teikiau pasiūlymus Klaipėdos savivaldybės veiklos planui, mažinančius socialinę neįgalių žmonių fizinę ir psichologinę atskirtį, gerinantys jų integraciją:

  1. 1. Parengti specializuotą neįgaliųjų integracijos mieste planą pagal negalios pobūdį (fizinė, psichikos, proto ir t. t.), siekiant, kad visų savivaldybės įstaigų teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems neįgaliesiems. Šis planas turi apimti ne tik fizinę atskirtį patiriančius neįgaliuosius, bet ir kenčiančius nuo psichinės ar proto negalios.
  2. Mažinant neįgaliųjų atskirtį, visus Klaipėdos paplūdimius pritaikyti neįgaliesiems, o Neįgaliųjų paplūdimį įrengti kaip specializuotą paplūdimį, įrengiant jame papildomas priemones, padedančias neįgaliesiems (nuleidimo į vandenį įranga, priartintas tualetas su pandusu ir t. t.).

Taip pat teikiau pasiūlymą: „Siekiant įvertinti dabartinę situaciją, 2015 m. rugsėjį surengti bendrą išvažiuojamąjį Neįgaliųjų reikalų komiteto, ekspertų ir Ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdį Klaipėdos Neįgaliųjų paplūdimyje.

Mano pasiūlymai į strateginį planą nebuvo įtraukti, išvažiuojamasis posėdis taip pat nebuvo surengta.

Tarybai pateikiau keturis pasiūlymus:

„Puteikis plius“ vardu teikiau pasiūlymą sprendimo Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimo„ projektui dėl to, kad Kontrolės komitete būtų svarstomos nepriklausomų auditų išvados dėl bendrovių, kuriose Klaipėdos miesto savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklos. Pasiūlymas buvo atmestas.

Pasiūlymą demokratizuoti visų Ugdymo ir Kultūros departamento kuruojamų komisijų bei tarybų nuostatus, įtvirtinant juose principą, kad pati visuomeninė taryba išsirenka pirmininką, kurį Meras privalo teikti Savivaldybės tarybai (be teisės atmesti). Kultūros, švietimo ir sporto komiteto prašymu koregavau šio departamento kuruojamų komisijų bei tarybų nuostatus. Tačiau ne visi pakoreguoti nuostatai buvo pateikti tarybai.

Teikiau pasiūlymą sprendimo projektui „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“. Ir šis pasiūlymas buvo tarybos priimtas: įvesti tolerancijos laiką,, kad apmokestintose vietose savo transporto priemones pastatę vairuotojai turėtų 10 minučių, per kurias jie galės pratęsti mokėjimą už parkavimą arba išvažiuoti iš mokamo parkavimo zonos.

Teikiau pasiūlymą sprendimo projektui ,,Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“. Siūliau  maršrutinių taksi kainą didinti nuo 70 centų iki 80 centų, remiantis 2003 m. Klaipėdos miesto administracinio teismo priimtu sprendimu Klaipėdos miesto viešojo transporto keleivių vežimo tarifus didinti proporcingai. Siūliau maršrutinių taksi keleivių vežimo bilieto kainą padidinti tiek pat, kiek ir didžiųjų autobusų – 15 procentų, t. y.: nuo 70 centų iki 80 centų, o ne 29 proc. – nuo 70 centų iki 90 centų. Didinimas 29 proc. prieštarauja Lietuvos Vyriausiojo administracinio tesimo išaiškinimui, kuriame teigiama, kad naujųjų tarifų kainodaros principai ir tikslai bei jų išraiška, apskaičiuojant tarifus, negali būti diskriminacinio ir neproporcingo pobūdžio maršrutinių taksi vežėjams: didinant miesto autobusų ir maršrutinių taksi kainų santykį, mažinamas maršrutinių taksi keleivių skaičius ir didinamas autobusų sektoriaus pajamų augimas. Nes Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 20 d. sprendimo administracinėje byloje Nr.1-257/2003M bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003 spalio 30 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A5-749-2003 išdėstė argumentus, kad kainodara turi būti proporcinga ir ekonomiškai pagrįsta, o jos tikslai – nediskriminaciniai atskiriems vežėjams ar grupėms. Šiam siūlymui iš dalies buvo pritarta.

Pateikiau 28 paklausimus: dėl tvarkos kiemuose pagerinimo, dėl kultūros įstaigų įkainių, dėl išvažiuojamojo Kultūros švietimo ir sporto komiteto posėdžio, dėl neveikiančio savivaldybės pašto, dėl informacijos apie kiemų asfaltavimą, dėl mero komandiruotės; dėl tarybos narių užmokesčio už laiką, praleistą posėdžiuose; paklausimą-prašymą savivaldybės administracijos direktoriui  dėl H. Manto g. 4 namo gyventojų patogumo ir patogesnių sąlygų verslo įmonių veiklai sudarymo. Detalesnis paklausimų pristatymas:

Kreipiausi į Merą, prašydama ir naikinti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sudarytus slaptus sandorius, išperkant privačių akcininkų akcijas, nes KRATC slapčia nuo visų – Mero, savivaldybės tarybos –  išpirkinėja privačių akcininkų akcijas už miestiečių pinigus, kuriuos jie sumokėjo kaip atliekų tvarkymo rinkliavą. Tam tikslui per dvejus metus iš klaipėdiečių buvo nuskaičiuoti 362 848 Lt. Parengiau ir išplatinau pranešimą spaudai šiuo klausimu.

Kreipiausi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje dėl to, kad Antikorupcijos komisija būtų formuojama laikantis įstatymo nuostatų.

Teikiau paklausimą Merui dėl pažeidimų steigiant asociaciją Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (KIITVVG). Kadangi Mero atsakymas netenkino, kreipiausi dėl viešojo intereso gynimo į Klaipėdos apygardos  prokuratūrą. Surengiau spaudos konferenciją šiuo klausimu ir išplatinau pranešimą spaudai. Taip pat kreipiausi į LR Ministrą Pirmininką, prašydama įvertinti, ar nepažeidžiant VRM nustatytos tvarkos sudaryta VVG. Prokuratūra persiuntė Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai.

Teikiau užklausą Vyriausybės atstovei dėl privačių sporto klubų finansavimo („Neptūnas“), pažeidžiant Europos komisijos de minimis taisyklę. Kadangi vyriausybės atstovės atsakymas netenkino, kreipiausi į LR Ministrą Pirmininką. Po mano kreipimosi Vyriausybėje buvo sudaryta darbo grupė šiam klausimui išsiaiškinti ir įvertinti, ar savivaldybė vykdo Konkurencijos tarybos išsiaiškinimą dėl neteisėtai skiriamų lėšų privatiems profesionaliems sporto klubams.

Teikiau paklausimą Vyriausybės atstovei apskrityje dėl Klaipėdos miesto tarybos sekretoriato darbo organizavimo, nes mero ir tarybos sekretorius Modestas Vitkus nesirūpino savalaikiu tarybos narių informavimu svarbiais jų veiklos klausimais. Pvz. – frakcijos nariai nebuvo laiku informuoti apie delegavimą frakcijos narių į komitetus.

Teikiau užklausą Vyriausybės atstovei Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų.

Investicijų ir ekonomikos departamento direktoriui Ričardui Zulcui teikiau užklausą dėl vandens pramogų ir atrakcionų konkurso sąlygų konkurso Trinyčių tvenkinyje bei konkurso dalyvių pasiūlymų. Taip pat  prašiau atsakyti į šiuos klausimus: kodėl neatliekama poveikio aplinkai analizė? Kodėl nuomai neskaičiuojamas vandens paviršiaus plotas, kurį užims minėtos paslaugos? Kodėl konkurso sąlygos parašytos nurodant vieną konkrečią vandens pramogą  – vandeslidį? Ar tikrai šio tvenkinio vanduo yra tinkamos švaros tokioms pramogoms? Ar buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai?

Kreipiausi į Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijas, prašydama paaiškinti, kodėl vandenslidžio paslaugos, teikiamos verslo įmonių, nereglamentuojamos vandens telkinio, kuriame jos teikiamos, vandens kokybės atžvilgiu: kodėl šios paslaugos teikiamos vandens telkiniuose, neturinčiuose maudyklos statuso? Prašiau reglamentuoti minėtas paslaugas, apibrėžiant, kokiomis sąlygomis jos gali būti teikiamos. Priešingu atveju kyla pavojus šių paslaugų vartotojų sveikatai. Klaipėdoje ketinama pradėti teikti šią paslaugą nevalytame Trinyčių tvenkinyje.

Teikiau paklausimus Miesto ūkio departamentui: kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipėdoje buvo iškirsta medžių ir kitų želdinių? Kiek kainuoja nukirsti vieną medį? Kiek panaudotą lėšų medžių kirtimui per minėtąjį laikotarpį? Kiek ir kur per pastaruosius 3 metus Klaipėdoje pasodinta medžių, želdinių ir kokių? Iš kur įsigyjami medžiai ir želdiniai? Kokia vidutiniškai yra vieno sodinamo medžio kaina? Kiek išleista lėšų sodinamų medžių pirkimui ir sodinimui?

Savivaldybės administracijos direktoriaus prašiau pateikti asociacijos „Pilies džiazo festivalis” paraišką 2015 metų džiazo festivaliui rengti su sąmata. Taip pat prašau pateikti visų reprezentacinių lėšų panaudojimo dokumentų kopijas už 2014-2015 m.

Penkis kartus buvau susitikusi su I. Kanto gatvėje renovuojamo namo gyventojais dėl jų tarpusavio nesutarimų ir neskaidrios renovacijos. Kreipiausi į Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba dėl nemokamos meditacijos paslaugos, kuri buvo suteikta.

Kreipiausi į Vyriausybės atstovę, kad būtų sustabdytas neteisėtas Antikorupcijos komisijos sudarymas, neįtraukiant į ją visuomenės atstovų. Taip pat sustabdžiau Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko inicijuotą neteisėtą Antikorupcijos komisijos posėdį, kurį norėta organizuoti neišrinkus pirmininko.

Kadangi įvyko tik vienas Narkotikų kontrolės komisijos posėdis, iki jam įvykstant aš stengiausi dirbti ir šioje srityje.

Kreipiausi į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, Ūkio ministeriją ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl „Švyturio“ alaus daryklos šventėje, vykusioje liepos 18 d. dalyvavusių vaikų, kurie buvo aprengti reklaminiais marškinėliais, dalino skrajutes ir kitą reklaminę medžiagą. Minėtas departamentas vykdė tyrimą, bet pažeidimo nerado.

Vaiko teisių kontrolierės prašiau atsakyti ir į kitus klausimus: be teisinio įvertinimo labai svarbus yra ir moralinis bei etinis. Kontrolierės aš klausiau ir apie tai, ar toks renginys nepažeidžia ne tik LR įstatymų, teisinių aktų, bet ir moralės, padorumo ir sveiko proto normų. Taip pat prašiau užtikrinti, kad tokia mažamečių įtrauktis į alkoholio reklamą bei degustaciją nebepasikartotų. Deja, sulaukiau tik formalaus atsakymo, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pažeidimo nenustatė.

Į minėtą departamentą kreipiausi ir dėl Klaipėdos centre, Mažvydo alėjoje demonstruotos kelionės su grybukais reklamos „Have a nice trip!”. Departamentas šią perdavė žinią Klaipėdos policijai. Policija privertė tą grybukų reklamą pašalinti.

Kreipiausi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir Ūkio ministeriją dėl „Nesė Pramogų banko“ reklamos, kuri pažeidžia įstatymus. Praeitų metų rudenį man į akis krito net du įstatymus pažeidžiantys įžūlūs reklaminiai plakatai Klaipėdos mieste, nelietuvių kalba reklamuojantys „Wisky and foof festival“. Buvo pažeisti teisės aktai, nes renginys buvo pristatomas nelietuvių kalba ir Alkoholio kontrolės įstatymas, draudžiantis išorinę alkoholio reklamą, išskyrus alaus ir sidro. Paaiškėjo, kad „Klaipėdos dizaino centras“ iš tiesų daro mieste savavališkai, su niekuo nederindamas, tai, kas jam šauna į galvą. Šią reklamą gamino ir eksponavo būtent šis centras. Reklamą užsakė „Nesė Pramogų bankas“. Ši įmonė turi sutartį su Klaipėdos dizaino centru, kurioje šis centras yra įsipareigojęs suderinti reklamą su savivaldybe. Tačiau KDC derinti su savivaldybe minėta reklamą pradėjo tik po mano kreipimosi. Nors reklama buvo eksponuojama matomiausiose Klaipėdos vietose. Senojo turgaus žiede, žiede prie PC „Banginis”, Liepojos pl/Šiaurės pr. sankryžoje ir Artojų/Liepų g sankryžoje. Po „suderinimo“ reklama, kaip ir turi būti, „prakalbo“ lietuviškai, nebeliko viskio reklamos.

Kreipiausi į Savivaldybės Audito ir kontrolės tarnybos vadovę Daivą Čeporiūtę dėl informacijos apie prekybos vietų leidimų išdavimo Džiazo festivalio metu.

Gyventojų prašymu teikiau paklausimą savivaldybės administracijos direktoriui dėl gatvių asfaltavimo Tauralaukyje, nes gyventojai prašė asfaltuoti visą Debesų gatvę

Kreipiausi į Valstybinė tarnybinės etikos komisiją dėl Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko nenusišalinimo balsuojant už sprendimą, kuriuo savivaldybė skyrė privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms po 100 Eur kas mėnesį už kiekvieną vaiką. Mano manymu, meras turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes tuo metu du jo vaikai mokėsi privačioje ugdymo įstaigoje, turinčioje ir ikimokyklinį skyrių. Klaipėdos savivaldybės tarybai patvirtinus minėtą sprendimą, tos pačios privačios ugdymo įstaigos ikimokyklinę darželio grupę pradėjo lankyti ir mero sūnus. Vytautas Grubliauskas, mano manymu, turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes tuo sprendimu buvo pagerintos sąlygos ir privačiai mokyklai, kurioje mokosi jo vaikai.

Norėdama pateikti rinkėjams išsamesnę informaciją apie tai, kas vykta miesto taryboje, parengiau ir išplatinau penkis pranešimus spaudai: „Naujoji opozicija Klaipėdoje – su pliuso ženklu ir … respiratoriais“ (dėl liberalų sudarytos valdančiosios koalicijos su Rusų aljansu (Tomaševskio bloku), dėl vandens pramogų Trinyčių (Malūnų) tvenkinyje; dėl želdinių gerovės mieste, informavau, kad „Klaipėdos savivaldybė – be ryšio“, nes dvi savaitės savivaldybėje nebuvo užtikrinamas elektroninis ryšys, dėl ko nei gyventojai, nei tarybos nariai negalėjo gauti reikalingos informacijos.

Surengiau dvi diskusijas miesto bendruomenei aktualiais klausimais: „Kokia ateitis laukia Klaipėdos Trinyčių (Malūno) tvenkinio ir parko?“ ir kartu su Lietuvos arboristikos centru diskusiją tema medžių gerovės ir jų naikinimo Klaipėdos mieste tema. Šios diskusijos metu priimtą rezoliuciją pateikiau tarybai.

Kartu su frakcija akcijos „Darom“ metu organizavom Žardės piliakalnio tvarkymą.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *